HACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR (TAŞIT) MAL İLANI

Resmi İlan 05.03.2024 - 13:14, Güncelleme: 27.03.2024 - 15:58 8089+ kez okundu.
 

HACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR (TAŞIT) MAL İLANI

HACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR (TAŞIT) MAL İLANI
HACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR (TAŞIT) MAL İLANI Sıra No Adres Bulunduğu Yer Cinsi/Marka Model Plaka Motor No/ Şase No Fiili Durum Tahmini Satış Bedeli (KDV Hariç) KDV Oranı (%) Geçici Teminat (%5) İhale Tarihi İhale Saati 1 Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kamyonet / Ford Yeni Connect K210S TDCI 920PS 2012 38 HN 267 CR82191/ NM0GXXTTPGCR82191 Kullanılabilir durumda 440.000,00 1 22.000,00 03/04/2024 14:00   1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet aracın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Hacılar Kaymakamlığı Hükümet Konağı toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2- İhaleye katılacak isteklilerin;   a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına dair belgeyi, (İkametgâh İlmühaberi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici Teminat Bedelinin Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ziraat Bankası Hacılar Şubesindeki TR830001001655328470755001İBAN no.lu hesabına yatırıldığına dair makbuzu, [2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması) ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.] d) İşin gereğine göre Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ücretsiz olarak görülebilir. 4- Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekâleten ihaleye katılacak olanlar sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır. 5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.  6- Aracın satış bedeli peşin olup, ihale bedeli üzerinden ayrıca Vergi Usul Kanununda belirtilen oranlar üzerinden alınacak olan KDV ile diğer vergi resim ve harçlar alıcıya aittir.  7- İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.  8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9- İlan bilgileri Hacılar Kaymakamlığının http://www.hacilar.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 10- İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde isteklilere taşıt yerinde gösterilecektir. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşıtı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusur ve eksiklerden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir.   Adres: Yukarı Mah. Menderes Cad. No:33 Hacılar Kaymakamlığı giriş kat Hacılar / Kayseri        Telefon: 0352 442 34 77 İLAN OLUNUR.
HACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR (TAŞIT) MAL İLANI

HACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR (TAŞIT) MAL İLANI

Sıra No

Adres Bulunduğu Yer

Cinsi/Marka

Model

Plaka

Motor No/

Şase No

Fiili Durum

Tahmini Satış Bedeli

(KDV Hariç)

KDV Oranı (%)

Geçici Teminat

(%5)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kamyonet /

Ford Yeni Connect K210S TDCI 920PS

2012

38 HN 267

CR82191/

NM0GXXTTPGCR82191

Kullanılabilir durumda

440.000,00

1

22.000,00

03/04/2024

14:00

 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet aracın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Hacılar Kaymakamlığı Hükümet Konağı toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin;  

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına dair belgeyi, (İkametgâh İlmühaberi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici Teminat Bedelinin Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ziraat Bankası Hacılar Şubesindeki TR830001001655328470755001İBAN no.lu hesabına yatırıldığına dair makbuzu, [2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması) ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.]

d) İşin gereğine göre Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ücretsiz olarak görülebilir.

4- Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekâleten ihaleye katılacak olanlar sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez. 

6- Aracın satış bedeli peşin olup, ihale bedeli üzerinden ayrıca Vergi Usul Kanununda belirtilen oranlar üzerinden alınacak olan KDV ile diğer vergi resim ve harçlar alıcıya aittir. 

7- İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. 

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İlan bilgileri Hacılar Kaymakamlığının http://www.hacilar.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

10- İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde isteklilere taşıt yerinde gösterilecektir. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşıtı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusur ve eksiklerden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir.

 

Adres: Yukarı Mah. Menderes Cad. No:33 Hacılar Kaymakamlığı giriş kat Hacılar / Kayseri        Telefon: 0352 442 34 77

İLAN OLUNUR.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve hacilarhabergazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.